تمام مطالب دسته بندی : مقالات

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد ها از حیث جایگاه حقوقی

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد ها از حیث جایگاه حقوقی

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی : از جمله مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است.موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند. با توجه به تعریفی که از فسخ ارایه شد، می‌توان گفت که فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع محسوب می‌شود فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است: طرفین قرارداد می‌توانند […]